Ceiba

Ceiba Isopropyl - odmašťovací kapalina - AKCE !

Odmašťovací kapalina na bázi Isopropylalkoholu pro snadné
odmaštění podkladu před lepením fólií.

Indexové číslo: 603-117-00-0
Složení: Isopropylalkohol 98 %
Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P241 Používejte elektrické, ventilační a osvětlovací zařízení do výbušného prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah jako nebezpečný odpad v souladu s národními předpisy. Obal, který je znečištěný výrobkem, zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
Pokyny pro bezpečené zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.

AKČNÍ CENA 
 
 
Soubor ke stažení:    bezpecnostni_list_IPA.pdf

Zvolte variantu produktu

vybrat název kód Původní cena hmotnost cena bez DPH cena vč. DPH dostupnost
Ceiba Isopropyl - odmašťovací kapalina - obsah 0,5l s rozprašovačem 29051201 86 Kč 69 Kč 83 Kč Skladem
Ceiba Isopropyl - odmašťovací kapalina - obsah 5l v kanystru 29051201 561 Kč 449 Kč 543 Kč Skladem
Aplikační nádoba 0,5 l s rozprašovačem 29051201 35 Kč 42 Kč Skladem
ks vybrané varianty
přepočítat cenu

Váš dotaz k produktu Ceiba Isopropyl - odmašťovací kapalina

Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.
;